top of page

STATUT STOWARZYSZENIA

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 • Stowarzyszenie Bezpartyjni – Wielkopolska, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 210) oraz niniejszego Statutu.

 • Nazwa stowarzyszenia brzmi Bezpartyjni – Wielkopolska i jest prawnie zastrzeżona.

 • Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Siedzibą stowarzyszenia jest Tarnowo Podgórne.

§ 2

 • Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

 • Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 • Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.

 

 

§ 4

 • Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 • Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać dobrowolnie i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).

 

§ 5

 • Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym (logo) wg wzoru zatwierdzonego przez władze Stowarzyszenia.

 • Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

§ 6

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

§ 7

Cele Stowarzyszenia:

 • obrona zasad samorządności jako podstawy rozwoju lokalnych społeczności, w których głównym podmiotem są mieszkańcy,

 • wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miast i gmin,

 • kreowanie i popieranie inicjatyw społecznych sprzyjających budowie społeczeństwa obywatelskiego,

 • propagowanie i wspieranie idei przedsiębiorczości i wolności gospodarczej,

 • udział w życiu publicznym Rzeczpospolitej Polskiej,

 • udział w demokratycznych wyborach poprzez zgłaszanie kandydatów.
   

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie:

 • spotkań z obywatelami oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi,

 • działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celu statutowego,

 • współdziałania z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą,

 • doradztwa i pomocy organizacyjnej lub rzeczowej dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych,

 • działalności edukacyjnej (w tym m.in. szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konferencji, wykładów),

 • kampanii wyborczej w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich.
   

§ 9

Realizując cele zawarte § 7 statutu Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową.


§ 10

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi oraz z grupami nieformalnymi.

Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

  • Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  • członków zwyczajnych,

  • członków wspierających,

  • członków honorowych.

Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na podstawie uchwały Zarządu podjętej po rozpatrzeniu uprzednio złożonego wniosku przez zainteresowanego. Zarząd opracuje wzór wniosku (deklaracji) członkostwa zwyczajnego i wspierającego. 

 

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

 

§ 12

 • Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię lub poglądy polityczne.

 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, także niemający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający rekomendację, co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zaakceptowania celów statutowych Stowarzyszenia. 
   

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 • do czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Statutu,

 • uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 • składać wnioski i opinie oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia,

 • korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami. 

 

§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 • przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały jego władz,

 • dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

 • popierać działania podejmowane przez Stowarzyszenie i brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

 • regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie.

 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

 

§ 15

 

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez świadczenie pomocy finansowej lub organizacyjnej.

Kandydat na członka wspierającego powinien posiadać rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia. 


§ 16

Członek wspierający ma prawo:

 • uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,

 • uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie. 


§ 17

Członek wspierający jest zobowiązany:

 • godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię,

 • służyć radą oraz wsparciem w zadeklarowanym zakresie Stowarzyszeniu i jego członkom. 

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

 

§ 18

Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych.

Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia nastąpić może wyjątkowych przypadkach rażącego sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia.

Utrata i nadanie członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Zarządu. 

 

                                                                                                                          § 19

Członek honorowy:

 • jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki członkowskiej,

 • ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 • ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków. 

 

USTANIE CZŁONKOWSTWA

 

§ 20

Ustanie członkostwa zwyczajnego oraz wspierającego w Stowarzyszeniu następuje i jest potwierdzane w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
 

 • Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

 • śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych przypadku osób fizycznych,

 • wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru – w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi.

Ustanie członkostwa następuje również w przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień poniższego § 21. 

 

§ 21

Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku:

 • uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego Statutu,

 • podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,

 • zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres jednego roku.

Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.

Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia podlega zaskarżeniu.

W terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

Odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia rozpatruje uchwałą najbliższe Walne Zebranie Członków. 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

 

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,

 • Zarząd,

 • Komisja Rewizyjna. 
   

W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez dokooptowanie w drodze uchwały odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Dokooptowany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji, na którą został powołany członek w miejsce, którego następuje dokooptowanie.

Uzupełnienie składu organu w sposób opisany wyżej nie może dotyczyć więcej niż połowy składu danego organu. 


§ 23

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.

 

§ 24
 

Członkowie władz Stowarzyszenia wykonują pracę związaną z pełnieniem funkcji społecznie. 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

§ 25
 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 


§ 26

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania chyba, że niniejszy Statut przewiduje inną większość.

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.

Z Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz Protokolant. 

 

§ 27

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

 • rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za miniony rok obrotowy,

 • uchwalenie i zmiana Statutu,

 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

 • rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków,

 • inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania Członków stosownie postanowień niniejszego Statutu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 28

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 29

Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 6 miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być w szczególności:
 

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za miniony rok obrotowy oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy,

 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków. 

 

§ 30

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 10% (dziesięć procent) członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

W przypadku niezwołania przez Zarząd w przewidzianym terminie, o którym mowa § 29 ust.1 Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w § 30 ust. 2 zgodnie z treścią wniosku w tej sprawie, prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 

§ 31

 

Zarząd zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w terminie przynajmniej 30 dni przed posiedzeniem listem poleconym wraz z proponowanym porządkiem obrad.

O Walnym Zebraniu Członków zamieszcza się ogłoszenie na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed terminem Zebrania.

Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy przewidziane w porządku obrad.

Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący co najmniej 5 % (pięć procent) ogółu członków Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym projektem uchwały najpóźniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.

Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później niż do chwili głosowania nad przyjęciem porządku obrad Walnego Zebrania Członków. 

 

ROZDZIAŁ V

ZARZĄD

§ 32

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 9 – 11 członków, w tym:

 • Prezesa Zarządu,

 • 4 – 5 Wiceprezesów Zarządu,

 • Sekretarza,

 • Skarbnika,

 • 2 – 3 Członków Zarządu.

Zarząd powołuje się na czteroletnią wspólną kadencję.

Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.

Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają:

             - z dniem odwołania ze składu Zarządu

              -lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji,

jeżeli w tym terminie członek Zarządu nie zostanie odwołany ze składu Zarządu lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu Zarządu zgodnie z § 22 ust. 3 niniejszego Statutu. 

§ 33

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 • opracowywanie strategii działania Stowarzyszenia,

 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 • zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

 • uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu,

 • przyjmowanie nowych członków i prowadzenie ich ewidencji personalnej,

 • podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,

 • przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i innych przysporzeń,

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Stowarzyszenia.

 • uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich Stowarzyszenia oraz zasad ich opłacania,

 • podejmowanie w uzasadnionych przypadkach uchwał w sprawie ewentualnego zwolnienia członka Stowarzyszenia z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej,

 • opracowywanie i zatwierdzanie wzoru pieczęci i znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia,

 • opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu,

 • realizacja projektów i przedsięwzięć,

 • powoływanie oddziałów terenowych Stowarzyszenia.

§ 34

Zarząd, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, może uchwałą zlecić przeprowadzenie audytu finansowego. 

§ 35

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu.

Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 36

Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 marca każdego roku, a następnie Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.

Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu. 

 

§ 37

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 6 (sześciu) członków Zarządu.

§ 38

Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu. 

ROZDZIAŁ VI

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 39

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na czteroletnią wspólną kadencję.

Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.

Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek Komisji Rewizyjnej nie zostanie odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej zgodnie § 22 ust. 3 niniejszego Statutu. 

§ 40

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej raz w roku kalendarzowym.

Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

 • przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1),

 • występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 


§ 41
 

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 (trzech) członków Komisji Rewizyjnej.


§ 42
 

Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób jej funkcjonowania. 

 

ROZDZIAŁ VII

BIURO STOWARZYSZENIA

§ 43
 

Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura Stowarzyszenia. 


§ 44
 

Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Biura. 

 

ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 45

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz aktywa.

Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:

 • wpisowe

 • składki członkowskie,

 • darowizny, spadki i zapisy,

 • dochody z majątku Stowarzyszenia,

 • ofiarność publiczną,

 • dotacje,

 • kredyty i pożyczki bankowe,

 • dotacje pozyskane z funduszy pomocowych.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 46

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ IX
ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47

Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu. 

§ 48

 

W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu i likwidacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.

W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 49

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

§ 50

Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna zostaną powołane, na podstawie uchwały Założycieli Stowarzyszenia.

 

§ 51

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

przepisy ogolne
Kotwica 1
Kotwica 2
Kotwica 3
Kotwica 4
Kotwica 5
Kotwica 6
Kotwica 7
Kotwica 8
bottom of page