top of page

22 maja 2022

Ogłoszenie terminu Walnego Zebrania 2022

Walne 2022 - ogłoszenie

Zarząd RSS Bezpartyjni - Wielkopolska zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 r,  Walne Zebranie Członków Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni-Wielkopolska. Zebranie odbędzie się w Tarnowie Podgórnym, ul. Ogrodowa 4 (sala GOK) - początek o 16.00,

Porządek obrad

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2021 rok.

 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarząduza 2021 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie, dotyczącej nazwy Stowarzyszenia i przyjęcie jednolitego tekstu statutu.

 11. Przyjęcie stanowiska Walnego Zebrania.

 12. Wolne głosy i wnioski.

 13. Zamknięcie Zebrania.

bottom of page