top of page

24 kwietnia 2020

Bezpartyjni – Wielkopolska przyłączają się do apelu Związku Gmin Wiejskich RP

BP ze Zw Gmin Wiejskich

Bezpartyjni – Wielkopolska przyłączają się do apelu Związku Gmin Wiejskich RP:

My, polscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, zwracamy się z apelem do prezydenta i rządu Rzeczpospolitej Polskiej
oraz do wszystkich partii i sił politycznych w kraju, o pilne wypracowanie zgodnego z Konstytucją i ustawami rozwiązania sporu
dotyczącego wyborów prezydenta RP.

Polska zmaga się z epidemią, jej skutkami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi. Polskie samorządy od tygodni aktywnie wspierają działania administracji rządowej, mające na celu ograniczenie zagrożeń, które rodzi obecna sytuacja.

Kwestia organizacji majowych wyborów stała się zakładnikiem sporów partyjnych. Każdy z nas ma określone poglądy i sympatie polityczne, jesteśmy zróżnicowanym środowiskiem. Wszystkich nas łączy jednak w tej chwili przekonanie, że spór wokół wyborów przekroczył ramy, zwykłej w demokracji, rywalizacji stronnictw.

Wszystkich nas obowiązuje nadrzędny nakaz działania na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z prawem samorząd ma zadania związane
z organizacją wyborów. W ostatnich dniach i godzinach podejmowane są decyzje i wydawane są nam polecenia, które nie znajdują oparcia
w przepisach prawa. Jesteśmy stawiani w sytuacji, w której musimy wybierać, czy wykonać polecenie, czy zachować się zgodnie
z obowiązującym prawem. To absolutnie niedopuszczalna sytuacja. To działanie, które uderza w podstawy demokratycznego państwa prawa, rujnuje zaufanie obywateli do własnego państwa i jego władz. Na każdym poziomie: od prezydenta i premiera, przez parlament, po samorząd terytorialny.

To musi się skończyć! Oczekujemy od rządzących oraz wszystkich sił politycznych w Polsce rozwiązania tej sytuacji. Pilnego rozwiązania,
które wprost wynika z obowiązującego prawa. Wzywamy w imieniu własnym i mieszkańców naszych gmin i miast do prowadzenia działań zgodnych z prawem oraz interesem obywateli. Z uwzględnieniem ich fundamentalnych praw i bezpieczeństwa.

Czasu na opamiętanie jest coraz mniej, ale ciągle mamy szansę powstrzymać ten zamęt. Cofnąć się o krok i znaleźć rozwiązanie zgodne
nie tylko z interesem swojej grupy politycznej, ale wszystkich obywateli. To nie jest czas na wojnę polityczną.

Apelujemy o rozwagę i działanie zgodne z prawem, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za państwo. Prosimy o to wszystkich uczestników tego sporu. Rozwiążmy ten problem, abyśmy mogli skupić się w tej chwili na tym, co najważniejsze - opanowaniu epidemii i przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu, który coraz wyraźniej już wszyscy widzimy.

Polska, 24 kwietnia 2020 r.

 

 

bottom of page